تجهیز نمازخانه

تاریخ خبر: 1393/4/8

تجهیز نمازخانه

مجموعه هنری هنگام آمادگی به تجهیز نمازخانه ها در سال 1392 را در دستور کار خود قرار داد
ساخت انواع محراب با طرح های نور ، رضوان ً بشیر ، توحید ً فاصطر ، و ...

تگ ها