مدیریت:09122525725

مدیرداخلی : 09102525725

مدیر پروژه:09902525025

تلفن دفتر کارگاه: 02144355705

فکس: 02189789555

نماینده غرب کشور: 09125061575

آدرس پست الکترونیک: hengamcompany@yahoo.com

info@namazkhaneh.ir