• آخرین مطالب

    آخرین مطالب 1393/6/30

    محراب مسجد

    محراب از نظر لغوي

    محراب از حرب ، بروزن مفعال ، اسم آلت است مانند مفتاح ومقلاد براي مبالغه مسجد...