محراب نمازخانه

محراب نمازخانه

1396/7/27

نام نویسنده علی قاسمی

   با توجه به اهمیت فضاسازی نمازخانه،مجموعه هنری هنـگام
با تجربه ای بیست ساله توانایی طراحی و اجرای کامل نمازخانه
با در نظر گرفتن فضــای مـوجود و استعداد محیـطی در ادارات
سازمانها و کارخانجات را دارد.
 جانمایی و تعبیه تجهیزات نمازخانه نظیر منبر، تریبون،کتابخانه 
و پارتیشن و ... طراحی و نصب سیسـتم های صوتی و تصویری
و نورپردازی ازجمله خدمات قابل ارائه مجموعه هـنری هنــگام 
می باشد.

 

تگ ها